» KUCHNIA REGIONALNA I NALEWKI «

» WIEJSKIE CENTRUM TURYSTYKI «

» SPOTKANIA Z HISTORIĄ «

SPOTKANIA Z HISTORIĄ:


HARMONOGRAM "SPOTKANIA Z HISTORIĄ" ORAZ WYSTAWY W DNIU 7.05.2016R W SALI GIMNASTYCZNEJ W GARDNIE WIELKIEJ GODZ. 12.

1. Powitanie gości
2. Przedstawienie Projektu "Spotkania z historią"
3. Propozycja wydawnictwa do projektu Pan Tomasz Urbaniak
4. Historia książki "Czarny Bóg", plany na przyszłość - pytania i odpowiedzi spotkanie z autorem Krzysztofem Wrońskim
5. Zbieranie starych zdjęć, wspomnień do dalszej realizacji projektu
6. Poczęstunek odpłatny /dochód przeznaczony na opracowanie książki/
7. Podziękowania i zakończenie spotkania

Partnerzy w działaniu:
- Urząd Gminy w Smołdzinie
- Sołectwo w Smołdzinie Pani Beata Jurałowicz
- CKSiR w Smołdzinie
- Klub Sportowy "Rowokół" w Smołdzinie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gardnie Wielkiej


OGŁOSZENIE

W związku z dalszą realizacją celów projektu "SPOTKANIA Z HISTORIĄ", związanych z digitalizacją zdjęć, transkrypcjami opowiadań i wykonaniem merytorycznym wydawnictwa, które ma być rezultatem projektu, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych, zaangażowanych, wspierających o dokonanie wpłat NA KONTO 26 9315 0004 0014 3198 2000 0080 z dopiskiem DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - "SPOTKANIA Z HISTORIĄ". Każdy darczyńca będzie uwzględniony w wydawnictwie. Może wspólnymi siłami zrobimy coś dla ogółu. Dziękujemy


Oferta zamieszczenia reklamy w publikacji "Gmina Smołdzino"

PUBLIKACJA
"Gmina Smołdzino" to publikacja dedykowana turystom jak i mieszkańcom tej gminy. Książka będzie swoistym vademecum dogłębnie opisującym atuty, historię oraz atrakcje gminy Smołdzino, a także będzie stanowić kompetentne i aktualne źródło wiedzy. W książce znajda się fotografie archiwalne, pochodzące z kolekcji autora oraz albumów mieszkańców gminy Smołdzino.

WYDAWNICTWO
Publikacja "Gmina Smołdzino" zostanie wydana w wersji drukowanej w formacie A5 w nakładzie jednorazowym 1.000 egzemplarzy jako minimum 260 stronicowa książka. W publikacji znajdzie się wiele nieopisywanych wcześniej historii oraz ponad 300 zdjęć z czego większość nie była wcześniej publikowanych.

REKLAMA
Reklama firmy na stronie A5 lub dwóch stronach A5 to opisująca historię, dokonania i sukcesy na rynku, wzbogacona o fotografie, na których przedstawione są np.: siedziba firmy, logo, produkt. Strony z reklamami będą zamieszczone na końcu publikacji, a na poprzedzającej je stronie będzie spis z odwołaniem do konkretnej strony.

KOSZT REKLAM
Pół strony A5 - 500 zł BRUTTO - reklamodawca otrzyma 10 egzemplarzy publikacji.
Jedna strona A5 - 1000 zł BRUTTO - reklamodawca otrzyma 20 egzemplarzy publikacji.
Dwie strony A5 - 2000 zł BRUTTO - reklamodawca otrzyma 40 egzemplarzy publikacji.
Zamówienie dwóch stron A5 jest równoznaczne z umieszczeniem ich w pierwszej kolejności w stosunku do ogółu reklam.

CEL
Wydawca dzięki firmom i przedsiębiorstwom zamieszczającym w publikacji reklamy zwiększa nakład, a co za tym idzie obniża koszta. To daje możliwość taniej sprzedaży książki dzięki czemu trafia ona do szerokiego grona odbiorców.

AUTOR
Tomasz Urbaniak, słupszczanin, pasjonat historii regionalnej i znawca powiatu słupskiego, kolekcjoner, kustosz Muzeum Miasta Słupska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słupskiej, autor książek o historii regionu, setek artykułów prasowych i programów telewizyjnej.


ZAPROSZENIE

Na wystawę fotograficzną pt. "SPOTKANIA Z HISTORIĄ" w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej "SŁOWINIEC".

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia WYSTAWY, na którą składają się zarówno zdjęcia przedwojenne jak i te wykonane po 1945 roku, przedstawiające dawne życie naszej społeczności.

Wystawę można oglądać na sali gimnastycznej w Gardnie Wielkiej do 7 maja br. w dniach: wtorek 16.00 - 20.00, czwartek 16.00 - 20.00


PROGRAM SPOTKANIA Z HISTORIA 29.04.2015


No i kolejne, VI SPOTKANIA Z HISTORIĄ za nami :)
Tym razem zawitaliśmy do Smołdzińskiego Lasu do świetlicy sołeckiej.

Spotkanie rozpoczęła p. Renata Knitter, która przedstawiła cele i rezultaty prowadzonych dotychczasowych spotkań z "historią mówioną".
Następnie Pan Józef Szkandera zapoznał uczestników ze sposobami realizacji projektów "historii mówionej" w Polsce i za granicą, po czym odbyła się prezentacja historii regionu w wykonaniu Pana Tomasza Urbaniaka.
Oczywiście miała miejsce wymiana wspomnień, informacji o samej miejscowości Smołdziński Las, ale tez i o okolicy, dzięki uczestnikom-mieszkańcom Gminy.
Relacje te posłużą jako materiał do późniejszej multimedialnej publikacji :), na sfinansowanie której występujemy do różnych Funduszy.

Dziękujemy za współorganizację Sołectwu Smołdziński Las i Smołdzino, a uczestnikom za przybycie :)))

Zapraszamy na kolejne spotkania, będziemy wcześniej informować o ich terminie :)


PROGRAM 5.03.2016R godz 12 - CKS i R Smołdzino ul.Bohaterów Warszawy 30
WYSTAWA FOTOGRAFII UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZE SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

1. Powitanie zaproszonych gości oraz społeczności lokalnej
2. Przedstawienie założeń projektu i prezentacja fotografii zdjęć, foto albumu, pocztówek, podziękowania
3. Prelekcje zaproszonych gości
- P. Tomasz Urbaniak - Dzieje Pomorza - Gmina Smołdzino z uwzględnieniem historii każdej z wiosek /ok 60 min/
- P. GabryelaWłodarska - Koszutowska - Dzieje ludności słowińskiej
- P. Wroński - "Dlaczego Smołdzino? Czyli parę słów o źródłach, inspiracjach powieści Czarny bóg"
4. opisywanie fotografii, prezentacja kronik z terenu Gminy Smołdzino Oglądanie,opisywanie zdjęć
5. Poczęstunek
6. Podsumowanie, plany na przyszłość, podziękowania
7. Zakończenie WYSTAWY


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


» ZDJĘCIA DO POBRANIA «


SPOTKANIA Z HISTORIĄ - OPIS PROBLEMATYKI I KONTEKSTÓW HISTORYCZNYCH

Obszar Gminy Smołdzino, woj .pomorskie, zajmuje w 60% Słowiński Park Narodowy -Światowy Rezerwat Biosfery i obszar Natura 2000, gdzie podtrzymuje się tradycje, kulturę Słowińców - dawnych mieszkańców tych terenów, równocześnie wykorzystuje się dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze jako atrybut turystyki i ekoturystyki zachowując przy tym zrównoważony rozwój. Losy przesiedleńcze spowodowały napływ osadników różnej kultury - stąd ta wielokulturowość społeczności dzisiejszej.
W Gminie Smołdzino mieszka 3466 mieszkańców /dane z UG z dnia14.01.2015r/. Gmina położona jest na obszarach słabych strukturalnie, oddalona od ośrodka miejskiego ok. 35 km, komunikacja publiczna jest słabo rozwinięta. Dawni mieszkańcy tego regionu byli prześladowani, germanizowani, a po drugiej wojnie światowej wysiedleni, stąd pozostała tu niewielka liczba ludności autochtonicznej. Na jej miejsce osiedlano ludność z Kresów Wschodnich, z akcji Wisła, a także z innych regionów polskich, w wyniku czego obszar ten stał się tyglem wielokulturowym. Jego mieszkańcy odcięci od swoich korzeni, nie znali tradycji obecnej Ojczyzny i bali się ujawniać swoją ze względu na prześladowania. W wyniku tych działań uległ przerwaniu przekaz kulturowo-historyczny, a także międzypokoleniowy. Aby odtworzyć zatracone dziedzictwo kulturowe i zapewnić przekaz następnym pokoleniom, niezbędne są działania służące powstrzymaniu nieodwracalnego unicestwienia tych niewielkich pozostałości, które dzięki ''historii mówionej'' mają jeszcze szanse na ocalenie. Działania te przyczynią się także do budowania więzi międzypokoleniowych, będą elementem edukacyjnym dla młodszego pokolenia, jak również dla całej społeczności, będą przekazem historycznym i ciekawostką dla turysty.
Uczestnicy projektu i ich rodziny będą mogli poznać i utrwalić swoją historię, przekazując ją najmłodszym. Odnosząc się do przeszłości chronimy ją przed zapomnieniem. Wskazujemy także różnice w stosunku do teraźniejszości, a dając im świadectwo, sami zyskujemy poczucie wpływu i tożsamości. Poszukując łączymy pamięć różnych zbiorowości.
Zamieszczone zdjęcia i materiały pochodzą od mieszkańców Gminy Smołdzino, ze zbiorów:
-Pani Iwony Gonera -Pani Beaty Jurałowicz -Pani Janiny Pawluk -Pana Stanislawa Pajdo -Pana Jarosława Godau -Państwa Kawalec -Pana Zielonki SPN -Pana Henryka Kołodzieja Poznań oraz ze SPOTKAŃ Z HISTORIĄ.

BARDZO DZIĘKUJEMY


» POCZTÓWKI Z FOTOGRAFII OD MIESZKAŃCÓW - PLIKI DO POBRANIA «

» WYSTAWA - RELACJA FOTO - PLIKI DO POBRANIA «


PROJEKT SPOTKANIA Z HISTORIĄ:

Syntetyczny opis projektu:

Celem projektu "Spotkania z historią mówioną"- bogactwo kulturowe mieszkańców gminy Smołdzino jest dogłębne poznanie, kultury, historii i tradycji regionu Gminy Smołdzino, mieszczącej się na Pomorzu oraz ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców tego miejsca.
Skierowany jest do obecnych i byłych mieszkańców, którzy zechcą podzielić się swoja historią, doświadczeniami życiowymi i materiałami w postaci wspomnień i zdjęć archiwalnych, które posłużą do przygotowania dalszych spotkań, wystawy i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej, która uchroni od zapomnienia "historię mówioną" mieszkańców Gminy Smołdzino. Będzie ona stanowiła główny i najważniejszy rezultat projektu.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców
- przywrócenie pamięci historycznej mieszkańców i regionu
- zwiększenie wiedzy o historii, tradycji, kulturze Gminy Smołdzino
- budowanie postawy świadomego mieszkańca Gminy
- zachowanie ciągłości przekazu kulturowo-historycznego

Projekt odpowiada na potrzeby i specyfikę danego miejsca, jego mieszkańców, które powoli rozwija się pod względem Zgromadzenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii w formie publikacji przyczyni się również do uatrakcyjnienia Gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym-bogactwo historyczne zachęca do odwiedzania, pogłębiania wiedzy o danym terenie. Stąd też kolejny argument, który przemawia za realizacją działań objętych tym projektem. Region Gminy jest bogaty w historię, kulturę, legendy. Jest miejscem dawnych Słowińców, ponadto zasiedleń ludności różnych kultur, a jego dzieje są znamienne dla powikłanych, często tragicznych losów mieszkańców tych ziem.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań z historii mówionej'' wzmocni i uzupełni dotychczasowy wkład w rozwój Gminy Smołdzino, w tym rozwój turystyki, rozwój społeczny.

Ideą przewodnią projektu jest utrwalenie historii, kultury i tradycji mieszkańców tych ziem dla obecnych i przyszłych pokoleń i określenie jej jako unikatowej wartości dziedzictwa lokalnego.

I.4. Opis problematyki i kontekstów historycznych uwzględnionych w projekcie:
Obszar Gminy Smołdzino to miejsce, gdzie podtrzymuje się tradycje,kulturę Słowińców - dawnych mieszkańców tych terenów.Ponadto losy przesiedleńcze okresu wojennego spowodowały napływ osób z różnych kultur - stąd wielokulturowość dzisiejszej społeczności. W 1945r. do Smołdzina przybyli pierwsi osadnicy polscy. Pierwszy transport miejscowej ludności niemieckiej za Odrę miał miejsce 01.12.1946 r. Gardna Wielka - 2 największa miejscowość gminy - była przepełniona uchodźcami z Prus Wschodnich i Zachodnich, z okręgu miasteckiego i zachodnich obszarów powiatu słupskiego.Przed samym wkroczeniem wojsk radzieckich miejscowa ludność i uchodźcy ukryli się w okolicznych lasach i terenach wydmowych oraz w rybackich chatach.W lipcu 1945 r. do Gardny Wielkiej przybyli pierwsi polscy osadnicy, a we wrześniu powołano polską administrację. Jezioro Gardno i połowy ryb na jego obszarze znajdowały się (do czerwca 1947 r.) pod zarządem radzieckim (źródło:http://cmentarze_slupsk.republika.pl). Pozostała tu niewielka liczba ludności autochtonicznej.Na jej miejsce osiedlano ludność z Kresów Wschodnich,a także z innych regionów polskich,w wyniku czego obszar ten stał się wielokulturowy.
Jego mieszkańcy, odcięci od swoich korzeni,nie znali tradycji obecnej małej ojczyzny i bali się ujawniać swoją ze względu na prześladowania.Został niestety przerwany przekaz kulturowo-historyczny, a także międzypokoleniowy. Aby odtworzyć zatracone dziedzictwo kulturowe i zapewnić przekaz następnym pokoleniom,niezbędne są działania służące powstrzymaniu nieodwracalnego unicestwienia tych pozostałości, które dzięki "historii mówionej" mają jeszcze szanse przetrwać kolejne wieki.

I.10. Zakładane rezultaty projektu:

Rezultaty projektu:

1. Twarde:
- zorganizowanie 1 wystawy retrospektywnej- zbiorczej
- projekt, druk500 pocztówek
- projekt, druk 1 fotoalbumu-
- przygotowanie, wykonanie 1 prezentacji multimedialnej flash
- praca wolontariuszy- w tym wszystkich osób zaangażowanych

2. Miękkie:
- zwiększenie oddziaływania na wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym Pomorza
- zwiększenie wiedzy o kulturze, historii i tradycji, Gminy Smołdzino
- zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Smołdzino
-przywrócenie pamięci historycznej mieszkańców i regionu Gminy Smołdzino
-budowanie postawy świadomego mieszkańca Gminy
-podniesienie poziomu własnej wartości uczestników projektu
-wzmocnienie tożsamości mieszkańców Gminy Smołdzino

PLANUJEMY NA PRZYSZŁOŚĆ ,że rezultaty tego projektu będą Wykorzystywane w dalszej działalności Stowarzyszenia podczas spotkań, konferencji, konkursów, etc. jako element promocji Gminy Smołdzino.
Zgromadzenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii w formie wydawnictwa przyczyni się do uatrakcyjnienia Gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym- bogactwo historyczne, kulturowe zachęca do odwiedzania, pogłębiania wiedzy o danym terenie. Stąd też kolejny argument, który przemawia za realizacją działań objętych tym projektem.
Zrealizowanie zakłdanych rezultatów wpłynie również na miejscową ludność- zmniejszy się zjawisko uprzedzeń dla zamieszkałej (przybyłej) ludności, zmniejszą się napięcia społeczne z tym związane, wzrośnie wiedza mieszkańców o regionie.

Budżet zrealizowanego działania w dniu 5.03.2016r to kwota 2941zł ze środków własnych Stowarzyszenia oraz praca wolontariuszy 10 osób x8 godzin x15zł=1200zł


OPIS PROJEKTU "SPOTKANIA Z HISTORIĄ"


» FOTOALBUM - PLIKI DO POBRANIA «


POZOSTAŁE ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

» PLIKI DO POBRANIA «


PROŚBA O WSPÓŁPRACĘ W RAMACH PROJEKTU


WPISY UCZESTNIKÓW DO KRONIKI Z WYSTAWY "SPOTKANIA Z HISTORIĄ"PREZENTACJA ZE SPOTKANIA Z HISTORIĄ - WYSTAWA 05.03.2016


"Spotkanie z historią" już za nami, bardzo dziękujemy tym co przybyli na spotkanie będąc zainteresowanym naszym projektem, dziękujemy prelegentom Panu Krzysztofowi Wrońskiemu oraz Tomaszowi Urbaniak. Bardzo dziękujemy darczyńcom, którzy nas wspierają i wspomagają oraz zaangażowanym członkom stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że dzięki waszemu wsparciu oraz pozyskanym środkom ukończymy projekt wydawnictwem. Dziękujemy

PODZIĘKOWANIA DLA TYCH CO UDOSTĘPNILI SWOJE WSPOMNIENIA DO WYDAWNICTWA ORAZ ZDJĘCIA:
1. KAZIMIERA WOJSZCZYKOWSKA
2. HENRYK KOŁODZIEJ
3. PAŃSTWO MINIACH
4. EWA KWIATEK
5. TADEUSZ I DANUTA DURA
6. JANINA PAWLUK
7. HALINA STOMPOROWSKA


PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW, DARCZYŃCÓW:
1. MACIEK EWA SOBCZYŃSCY
2. KAMILA STOSIK
3. WIESŁAWA JASIŃSKA
4. ADAM RENATA KNITTER
5. JANINA HYDZIK
6. ANNA BUTKO
7. EDYTA LUBIAK
8. GRAŻYNA OLECHNOWICZ
9. MARCIN SMORAWSKI
10. IWONA GONERA
11. ANDRZEJ DEMCZAK
12. DANUTA WAŁ ĘGA
13. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ ''SŁOWINIEC'' SMOŁDZINO
14. BEATA JURAŁOWICZ
15. BARBARA SMORAWSKA
16. ANNA SMORAWSKA
17. FLORIANA CIONKOWSKA
18. IRENA KAPUSTA
19. BANK SPOŁDZIELCZY W USTCE
20. NADLEŚNICTWO USTKA
21. NADLEŚNICTWO DAMNICA
22. URZĄD GMINY SMOŁDZINO - W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO "PROMOCJA TURYSTYKI I PRODUKTU LOKALNEGO GMINY SMOŁDZINO" 2017R

PROMOCJA:
POKOJE GOŚCINNE RENATA KNITTER KOMNINO 3B 76-214 SMOŁDZINO
DEKORATORNIA RENATA KNITTER KOMNINO 3B 76-214 SMOŁDZINO


PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB, KTÓRZY UDOSTEPNILI SWOJE ZDJĘCIA DO PROJEKTU "SPOTKANIA Z HISTORIĄ":
1. IWONA GONERA
2. STANISŁAW PAJDO
3. BEATA JURAŁOWICZ
4. JAROSŁAW GODAU
5. JANINA PAWLUK
6. P. KAWALEC
7. M. ZIELONKA
8. URZĄD GMINY SMOŁDZINO - KRONIKA
9. MIECZYSŁAW TRUKSZYN
10. HENRYK KOŁODZIEJ
11. EWA KWIATEK
12. IRENA JANULEWICZ SZCZYPIOR
13. GRAŻYNA OLECHNOWICZ - SOŁECTWO SMOŁDZINO
14. STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNE "GRYF"
15. KAZIMIERA WAJSZCZYKOWSKA
16. IRENA KAPUSTA
17. M.ŁUKASZEWICZ
18. MARCIN SMORAWSKI
19. KRZYSZTOF MAZUR
20. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE
21. KS. PROBOSZCZ MIECZYSŁAW RADOCHOŃSKI


PROGRAM SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO PROJEKT "SPOTKANIA Z HISTORIĄ" W DNIU 07.07.2017R GODZ 17 GOK SMOŁDZINO:
1. POWITANIE WSZYSTKICH GOŚCI - EDYTA LUBIAK
2. PROJEKT "SPOTKANIA Z HISTORIĄ" /OPIS, DZIAŁANIA I PODSUMOWANIE/ - RENATA KNITTER
3. PRZEDSTAWIENIE PUBLIKACJI - "SPOTKANIA Z HISTORIĄ" GMINA SMOŁDZINO - TOMASZ URBANIAK
4. PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW, UCZESTNIKÓW PROJEKTU - EDYTA LUBIAK
5. PODSUMOWANIE I POCZĘSTUNEK - EDYTA LUBIAK
6. ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA - EDYTA LUBIAK


» ZDJĘCIA DO POBRANIA «


SMOŁDZIŃSKI LAS - OPIS WSI DO KSIĄŻKI

STR 1-10 - KSIĄŻKA W TRAKCIE PRACY

STR 18-43 - KSIĄŻKA W TRAKCIE PRACY

WERSJA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKI W TRAKCIE SKŁADANIA

Spotkanie promujące wydanie książki "Gmina Smołdzino - spotkania z historią"

» ZDJĘCIA DO POBRANIA «


27 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie odbyła się promocja książki "Gmina Smołdzino. Spotkania z historią" Tomasza Urbaniaka. Książka to owoc ponad dwudziestoletniej pasji autora. Jest to pierwszy praktyczny przewodnik po gminie Smołdzino, w której zawarto kompendium danych gromadzonych przez 15 lat i zawierający rzetelne opisy wsi i kilka wspomnień mieszkańców.  Książka liczy 160 stron, 160 ilustracji i powstała przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec". 

Site created by AFR Omega :: wczasy nad morzem :: agroturystyka nad morzem ::